SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP & THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI PHÚ YÊN – ĐỀ XUẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ

google+

linkedin

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP & THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ TẠI PHÚ YÊN – ĐỀ XUẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ

TS. Nguyễn Thanh Phương

Nguyên PVT, Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB

ThS. Phạm Phú Hưng

GĐ Cty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định và cs

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM