Mô Hình Tổ Chức

Tháng 06/2015, Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định trở thành Công ty cổ phẩn 100% vốn tư nhân hoạt động với mô hình tổ chức như sau:

   Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong Công ty, được phổ biến trong Công ty thông qua sơ đồ tổ chức, các quy trình, bản mô tả công việc của các phòng, nhà máy và thông qua các loại tài liệu nội bộ khác.

   Cán bộ công nhân viên trong Công ty phải nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

   Để đảm bảo bộ máy vận hành tốt, thông suốt mọi mệnh lệnh phải được thực hiện nghiêm túc, cũng như có những thay đổi thích hợp cho việc cải tiến, Công ty thiết lập và duy trì các kênh trao đổi thông tin nội bộ nhiều chiều trong tổ chức nhằm cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời cho đúng đối tượng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đạt được về phương hướng.