💥💥💥 HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ NANOZYME TRÊN PHÂN BÓN NPK MẶT TRỜI MỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRÊN CÂY NGÔ SINH KHỐI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2023 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

google+

linkedin

💥💥💥 HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ NANOZYME TRÊN PHÂN BÓN NPK MẶT TRỜI MỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRÊN CÂY NGÔ SINH KHỐI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2023 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ NANOZYME TRÊN PHÂN BÓN NPK MẶT TRỜI MỚI ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRÊN CÂY NGÔ SINH KHỐI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2023 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

TS. Nguyễn Thanh Phương1; CN. Lê Quốc Phong2 – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc; ThS. Phạm Phú Hưng3 – Giám đốc; CN. Phạm Ngọc Thạch3; CN. Lưu Hữu Phước3; KS. Đặng Ngọc Tuân3; TS. Lê Trí Hiếu4;
1Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB & Giảng viên ĐH; 2Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Phân bón Bình Điền II; 3Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định; 4Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM