Mô Hình Tổ Chức

Năm 2016, Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bình Định trở thành công ty cổ phẩn 100% vốn tư nhân hoạt động với mô hình tổ chức như sau: