Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

google+

linkedin

Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 16/06/2020 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo Công ty năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vật tư KTNN Bình Định cũng đã bầu ra HĐQT mới, và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông Lê Quốc Phong (được bầu làm Chủ tịch HĐQT), ông Lưu Sinh Ngọc (được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT), Ông Trần Văn Thuộc, Ông Hoàng Duy Minh, Ông Phạm Phú Hưng là thành viên HĐQT Công ty. Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm Bà Nguyễn Thị Lộc (Trưởng Ban Kiểm soát), Bà Đặng Thị Hồng Nga và Ông Nguyễn Hữu Thuận làm thành viên Ban Kiểm soát.

 

BÀI VIẾT QUA CÁC NĂM