Sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu – Kết quả nghiên cứu, xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả tại Phú Yên – Đề xuất một số vấn đề

TS. Nguyễn Thanh Phương – Nguyên PVT, Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB                      ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ Cty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định và cs (Đăng trên Kỷ yếu Tổng kết 5 năm KHCN giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên, 12/2021) Tóm tắt: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng […]