Kết quả sử dụng phân bón Mặt Trời Mới CD cho cây Lúa Vụ Đông Xuân 2021-2022 tại HTX NN Ngọc An, Hoài Nhơn, Bình Định

ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2, TS. Nguyễn Thanh Phương1, CN. Lưu Hữu Phước2, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lê Thị Kim Nhường3, CN. Nguyễn Ngọc Nghiệp – GĐ3 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, 3HTX NN Ngọc An 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phường Hoài Thanh […]

Sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu – Kết quả nghiên cứu, xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa thiếu nước, kém hiệu quả tại Phú Yên – Đề xuất một số vấn đề

TS. Nguyễn Thanh Phương – Nguyên PVT, Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB                      ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ Cty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định và cs (Đăng trên Kỷ yếu Tổng kết 5 năm KHCN giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên, 12/2021) Tóm tắt: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây sắn năm 2021 tại Quảng Ngãi

  TS. Nguyễn Thanh Phương (Nguyên PVT – Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); ThS. Phạm Phú Hưng (Giám đốc – Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Bình Định) KS. Nguyễn Phúc (Công ty CP Vật tư Kỹ thuật NN Bình Định) KS. Lê Thị Út Quyên (Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi) 1. […]

Kết quả XDMH trình diễn và cánh đồng lớn sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

TS. Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng2 – GĐ, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định  Đông xuân (ĐX) là vụ sản xuất trồng trọt lớn nhất trong năm tại vùng […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2,TS. Nguyễn Thanh Phương1, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2, CN. Nguyễn Hữu Chung – GĐ3 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, 3HTX NN Ân Hảo Tây Tóm tắt: Lúa là cây gieo […]