Kết quả XDMH trình diễn và cánh đồng lớn sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

TS. Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng2 – GĐ, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định  Đông xuân (ĐX) là vụ sản xuất trồng trọt lớn nhất trong năm tại vùng […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2,TS. Nguyễn Thanh Phương1, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2, CN. Nguyễn Hữu Chung – GĐ3 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định, 3HTX NN Ân Hảo Tây Tóm tắt: Lúa là cây gieo […]

Kết quả sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lạc vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

TS. Nguyễn Thanh Phương1, ThS. Phạm Phú Hưng – GĐ2, CN. Nguyễn Ngọc Thạch2, CN. Lưu Hữu Phước2, KS. Nguyễn Phúc2, CN. Lê Xuân Biên2 1Nguyên PVT Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB, 2Công ty CP VTKT Nông nghiệp Bình Định Tóm tắt: Vùng miền Trung và Tây Nguyên là vùng trồng lạc trọng điểm của […]

Kết quả xây dựng mô hình trình diễn phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Huyện Đồng Xuân – Phú Yên

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định; Trung tâm Khuyến Nông Phú Yên 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Xuất phát điểm của huyện Đồng Xuân là một huyện miền núi, tổng diện tích tự nhiên là 106.866 ha, chiếm 21,1% diện tích tự nhiên của tỉnh Phú Yên,nhưng nhưng diện tích đất […]

Kết quả xây dựng mô hình trình diễn phân bón NPK Mặt Trời Mới chuyên dùng cho cây lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Huyện Phú Hòa – Phú Yên

Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định; Trung tâm Khuyến Nông Phú Yên 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phú Hòa là huyện thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Với diện tích lúa 2 vụ hơn 10.000 ha, cánh đồng lúa Phú Hòa là một […]